Algemene Voorwaarden CASBO Media BV

1 Inleiding
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van CASBO Media BV (hierna: CASBO Media).

2 Algemeen
2.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te zijn overeengekomen.

2.2 Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigd(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

2.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene (Inkoop)Voorwaarden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CASBO Media en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 Indien CASBO Media niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CASBO Media in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.6 Door het enkel plaatsen van een (advertentie) opdracht, c.q. de ontvangst van onze orderbevestiging wordt de wederpartij geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd en akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor volgende opdrachten ongeacht de wijze waarop de opdracht tot stand komt. Op verzoek wordt een extra exemplaar van de Algemene Voorwaarden toegezonden.

2.7 CASBO Media is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website van CASBO Media of op een andere wijze aan wederpartij bekend worden gemaakt. Indien Wederpartij de wijziging niet wenst te accepteren is wederpartij gerechtigd de overeenkomst, binnen veertien dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging zal ingaan.

3 Aanbiedingen/prijzen
3.1 Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een vermelde termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. Alle prijsaanbiedingen gelden onder voorbehoud van prijswijziging en gelden in beginsel voor het betrokken kalenderjaar, ook voor wat betreft de langlopende contracten (meer dan 12 maanden looptijd).

3.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op eerste verlangen geretourneerd te worden.

3.3 Advertentiemateriaal dient tijdig, doch uiterlijk vier dagen voor het tijdstip waarop een actie gepland staat, in ons bezit te zijn.

4 Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand:
a. hetzij door ondertekening van onze (standaard) orderformulieren.
b. hetzij door onze uitdrukkelijke bevestiging/acceptatie (schriftelijk of anderszins).
c. hetzij op het moment dat wij de betreffende actie(s) feitelijk hebben uitgevoerd.
d. door toezenden van het advertentiemateriaal.

4.2 Het orderformulier, of de orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar door wederpartij binnen acht dagen na datum van onze orderbevestiging. Door wederpartij zelf ingevulde orderformulieren gelden als volledig bewijs in dit verband.

4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons door onze verkoper, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Wij zijn gerechtigd om de kosten van aanvullende afspraken en/of wijzigingen door te berekenen aan wederpartij.

4.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.5 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij –uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.6 CASBO Media is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van wederpartij zekerheid te eisen, dat zowel aan betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden, of van wederpartij een bankgarantie of vooruitbetaling te vragen.

4.7 Wederpartij is verplicht de gekochte dienstverlening af te nemen op het moment waarop deze bij hem wordt afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking wordt gesteld.

4.8 Indien wederpartij de afname van de dienstverlening weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal de dienstverlening worden opgeschort voor risico van wederpartij. Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4.9 CASBO Media is gerechtigd voor de uitvoering van haar dienstverlening gebruik te maken van diensten van derden, dan wel van haar verbonden partijen. CASBO Media is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.

5 Data
5.1 Wederpartij erkent en aanvaardt dat de gegevensbestanden die door CASBO Media worden gebruikt of door of namens CASBO Media geheel of gedeeltelijk worden geleverd, verstrekt of ter beschikking gesteld, eigendom zijn van CASBO Media. Wederpartij zal de exclusieve rechten van CASBO Media ten aanzien van deze bestanden en ten aanzien van het gebruik en de vermenigvuldiging en verspreiding daarvan respecteren.

5.2 Wanneer niet uitdrukkelijk de verstrekking door CASBO Media van andere gegevens is overeengekomen, wordt in beginsel uit de adressenbestanden alleen e-mail adres, naam, adres en woonplaats van de daarin voorkomende personen verstrekt (de NAWE-gegevens), en kan de verstrekking van enig ander gegeven uit de bestanden nimmer van CASBO Media worden verlangd.

6 Response/leads uit Direct Marketing acties
6.1 CASBO Media garandeert nimmer de kwaliteit noch de kwantiteit van de response op enige Direct Marketing.

6.2 De standaard looptijd van een direct marketingactie bedraagt vier weken, CASBO Media is niet gebonden respons, welke na vier weken binnenkomt, aan wederpartij te sturen, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Ontdubbeling van adressen vindt plaats bij wederpartij. Afrekening vindt plaats op basis van netto na ontdubbeling overgebleven adressen, waarbij ten minste 80% van de geleverde adressen gefactureerd worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4 Wederpartij zal nimmer enige vermindering van of aftrek op de prijs mogen toepassen in verband met slechte of tegenvallende response, zelfs niet in geval van een overeenkomst of afspraak op basis van binnengekomen respons.

7 Licentiedata
7.1 Onder leadgegevens wordt in deze voorwaarden verstaan gegevens van potentiële klanten van wederpartij, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen NAWTE gegevens of uitkomsten van enquêtes.

7.2 Het gebruik van leadgegevens geleverd, verstrekt of ter beschikking gesteld door of namens CASBO Media mag niet in strijd zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of de van toepassing zijnde gedragscodes en/of enige andere toepasselijke wet of regeling, dan wel gelijksoortige wetgeving die bij gebruik in buitenland van toepassing is in dat land. Het gebruik mag geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden dan wel anderszins onrechtmatig zijn.

7.3 De door of namens CASBO Media geleverde, verstrekte of ter beschikking gestelde leadgegevens mogen door wederpartij uitsluitend éénmalig worden gebruikt en mogen alleen worden gebruikt voor de in de opdrachtbevestiging vermelde actie, tenzij anders met ons schriftelijk is overeengekomen.

7.4 De door of namens CASBO Media geleverde, verstrekte of ter beschikking gestelde adressen mogen door wederpartij niet worden gebruikt op andere wijze dan wel voor een ander doel of andere doelgroep dan wel in of voor een andere branche of ander marktsegment als met CASBO Media overeengekomen. De adressen mogen door wederpartij niet worden toegevoegd aan eigen bestanden of aan bestanden van enige derde partij al dan niet in beheer bij wederpartij, en mogen niet worden doorverkocht of geleverd, verstrekt of ter beschikking gesteld of bekend gemaakt aan derden, en mogen niet worden gebruikt ten behoeve van of door derden.

7.5 Wederpartij mag bij het uitvoeren van haar marketing acties aan prospecten en/of overige derden, niet de indruk wekken dat CASBO Media een betrokken partij bij de marketing acties is.

7.6 De geleverde of ter beschikking gestelde adressen mogen door wederpartij niet worden gebruikt als basis, materiaal of uitgangspunt voor het maken of opstellen van voorspellingsmodellen of scorecards op postcode dan wel op enige andere indeling of aanduiding. Wederpartij mag er op geen enkele wijze aan meewerken of doen meewerken dat de adressen voor enig dergelijk doel worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.7 Wederpartij zal alle adequate voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van de verstrekte gegevens tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking aan derden.

7.8 Wederpartij is gerechtigd positieve reacties op de direct marketing actie naar eigen behoefte en inzicht te gebruiken. Wederpartij zal CASBO Media steeds schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele ‘non-responses’. Indien als gevolg van de marketing aan wederpartij het verzoek wordt gedaan om de (persoons)gegevens te blokkeren, in te zien of te verwijderen, zal wederpartij CASBO Media hiervan terstond schriftelijk op de hoogte stellen. Wederpartij zal voorafgaand aan de melding bij CASBO Media haar uiterste best doen om de identiteit van de verzoeker vast te stellen.

7.9 Om mogelijk onbevoegd gebruik te kunnen aantonen, zal elk bestand herkenbaar zijn met betrekking tot bron en gebruiker door middel van het toevoegen van controleadressen. Wederpartij aanvaardt door het plaatsen van een opdracht dan wel het aannemen van gegevens van CASBO Media dat dergelijke controleadressen zijn of zullen worden toegevoegd en dat CASBO Media controles op mogelijk onbevoegd gebruik zal (doen) uitvoeren.

7.10 Onbevoegd gebruik van adressen door, namens of te wijten aan wederpartij geeft CASBO Media het recht wederpartij met onmiddellijke ingang het recht tot ieder gebruik van de adressen te ontzeggen en van wederpartij te eisen dat deze binnen twee weken een schriftelijke verklaring aflegt met betrekking tot het gebruik van de adressen, onverminderd de overige rechten welke CASBO Media mochten toekomen zoals het recht tot het vorderen van schadevergoeding.

7.11 In geval van het handelen in strijd met dit artikel verbeurt wederpartij per overtreding aan CASBO Media een eenmalige, onmiddellijke en niet voor matiging of verrekening vatbare contractuele boete van twintig maal de hoogte van het totaal door wederpartij onder de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, alsmede een boete van € 5.000 voor elke dag of gedeelte daarvan dat de niet-naleving voortduurt, onverminderd het recht van CASBO Media op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade en onverminderd enig ander aan haar toekomend recht.

8 Telecommunicatiewet en gelijksoortige wet- en regelgeving
8.1 Wederpartij zal alle op het gebruik van de diensten van CASBO Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving omtrent telecommunicatie en gelijksoortige wet- en regelgeving zorgvuldig naleven.

8.2 Wederpartij is verplicht de aangeleverde bestanden die ingezet worden voor marketingdoeleinden, waarbij geen enkele marketingactiviteit wordt uitgezonderd, te ontdubbelen met het bel-me-niet register. Wederpartij is eveneens verplicht de aangeleverde bestanden met persoonsgegevens te ontdubbelen met de zowel in binnen- als buitenland van toepassing zijnde blokkaderegisters voor direct mail en overledenen. Eventuele kosten komen voor eigen rekening van wederpartij.

8.3 Telefonische benadering van door of namens CASBO Media geleverde, verstrekte of ter beschikking gestelde adressen is alleen toegestaan wanneer CASBO Media daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven, en zal voorts alleen mogen plaatsvinden ná de in de opdrachtbevestiging vermelde actie, en alleen indien de telefonische benadering in die actie uitdrukkelijk is aangekondigd. CASBO Media is gerechtigd toestemming voor een telefonische benadering zonder opgaaf van redenen te weigeren. Telefonische benadering van een adres zonder voorafgaande schriftelijke benadering is verboden.

8.4 In geval van het handelen in strijd met dit artikel verbeurt wederpartij per overtreding aan CASBO Media een eenmalige, onmiddellijke en niet voor matiging of verrekening vatbare contractuele boete van twintig maal de hoogte van het totaal door wederpartij onder de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, alsmede een boete van € 5.000 voor elke dag of gedeelte daarvan dat de niet-naleving voortduurt, onverminderd het recht van CASBO Media op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade en onverminderd enig ander aan haar toekomend recht.
9 Vertrouwelijkheid, eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom
9.1 Partijen staan er voor in dat alle, voor en na het aangaan van de overeenkomst, van de andere partij ontvangen informatie, alsmede de gegevens welke aan hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien dit door een van de partijen als zodanig is aangeduid.

9.2 Het in het kader van de overeenkomst door CASBO Media geleverde blijft eigendom van CASBO Media totdat wederpartij alle verplichtingen uit de met wederpartij gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.3 De intellectuele eigendomsrechten op de gegevensbestanden en op de diensten van CASBO Media, die in het kader van de overeenkomst aan wederpartij beschikbaar worden gesteld, blijven berusten bij CASBO Media of bij de derde van wie CASBO Media het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze diensten aan wederpartij ter beschikking te stellen.

9.4 De intellectuele eigendomsrechten op al het overige materiaal dat wederpartij in het kader van de overeenkomst aan CASBO Media ter beschikking stelt, blijven berusten bij wederpartij of bij de derde van wie wederpartij het recht heeft verkregen het materiaal aan CASBO Media ter beschikking te stellen. Wederpartij verleent CASBO Media het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken.

9.5 Wederpartij vrijwaart CASBO Media volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart CASBO Media eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

9.6 Geen enkele bepaling in de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan wederpartij van intellectuele eigendomsrechten. Wederpartij erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden, op straffe van het verbeuren van de in artikel 7 en 8 opgenomen boete.

10 Annulering
10.1 Annulering door de wederpartij van een reeds verstrekte opdracht is slechts mogelijk indien deze schriftelijk uiterlijk veertien dagen voor de geplande datum van de Direct Marketing Actie bij ons ter kennis is gekomen. Ingeval van annulering ná voornoemd tijdstip zal het volledige factuurbedrag aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Annulering door ons is mogelijk, wanneer de opdracht ons in moeilijkheden brengt met andere wederpartijen.

11 Uitvoering
11.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij CASBO Media derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. CASBO Media dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

11.2 Indien tengevolge van niet tijdige aflevering van materiaal de uitvoering van een opdracht binnen de overeengekomen termijn slechts kan worden gerealiseerd door betaling van hogere porti, inschakeling van extra transport of door overwerk etc. zullen daartoe ontstane extra kosten voor rekening van wederpartij komen.

11.3 Controle op tijdige aflevering van het materiaal bij ons dient te geschieden door wederpartij.

11.4 Een door CASBO Media opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

11.5 Ingeval van herhaalde deelname aan opvolgende acties wordt ervan uitgegaan dat de wederpartij garant staat voor de volledige betaling daarvan. Dienaangaande kunnen wij vooraf betaling verlangen. Indien tussentijds (duurcontracten) blijkt dat de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of niet na kan komen, zijn wij gerechtigd om met onmiddellijke ingang de plaatsing van de advertenties te staken. De wederpartij blijft alsdan verplicht om onze kosten/gederfde winst inzake de geplaatste c.q. nog niet geplaatste advertenties volledig te vergoeden.

11.6 Wij zijn gerechtigd om bepaalde advertenties te weigeren zonder opgave van redenen. Tevens zijn wij gerechtigd in overleg de datum van verzending te wijzigen/aan te passen.

12 Verzending
12.1 De verzending van advertentiemateriaal en toebehoren geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij worden slechts uitgevoerd nadat de wederpartij zich voor de kosten garant heeft gesteld.

13 Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare, omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:
werkstaking, overmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

13.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

13.4 Indien ten gevolge van overmacht de actie niet, niet juist, of te laat geschiedt, houdt dit niet in dat de wederpartij recht op schadevergoeding heeft. Met de wederpartij wordt overlegd omtrent een oplossing dienaangaande, waarbij de wederpartij alleen recht kan doen gelden op het alsnog uitvoeren van de actie en/of (gedeeltelijke) creditering.

14 Aansprakelijkheid
14.1 De totale aansprakelijkheid van CASBO Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, welke in rekening is gebracht, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.2 CASBO Media is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van CASBO Media of haar ondergeschikten.

14.3 CASBO Media is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de in opdracht te plaatsen advertenties. CASBO Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiaal van de wederpartij, noch tijdens opslag en bewerking, noch tijdens vervoer/verzending.

14.4 Voor telefonisch opgegeven advertenties wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten. Ingeval advertenties telefonisch, per fax, e-mail of anderzijds aan ons worden opgegeven, dan zijn onze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

14.5 Uitgesloten is aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.

14.6 CASBO Media is niet aansprakelijk voor eventuele schade, noch direct noch indirect, als gevolg van computervirussen en/of ander technische storing(en).

14.7 CASBO Media is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van spamklachten en kan op geen enkele wijze garanderen dat een e-mail actie géén spamklachten kan of zal opleveren.

14.8 CASBO Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van data. Dit geldt ook voor boetes opgelegd door de OPTA en/of gelijksoortige instanties voor handelen in strijd met de Telecommunicatiewet, dan wel sancties en/of verhogingen voortvloeiende uit overige wet- en regelgeving.

15 Vrijwaring
15.1 Bij gebruik van gegevens die door CASBO Media zijn verstrekt vrijwaart wederpartij CASBO Media voor onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens CASBO Media verstrekte informatie.

15.2 Wederpartij vrijwaart CASBO Media voor, en zal CASBO Media alle schade en kosten vergoeden die voortvloeien uit afspraken van derden jegens CASBO Media, welke aanspraken voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de diensten/producten van CASBO Media door wederpartij of door derden, dan wel verband houden met het nalaten van wederpartij van de in de opdrachtbevestiging, dan wel in deze Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen ten aanzien van wederpartij.

15.3 Wederpartij zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van CASBO Media zou kunnen aantasten.

16 Klachten
16.1 Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen acht dagen na datum van verzending te onzer kennis te zijn gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten.

16.2 Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht met het uitgevoerde werk/actie c.q. de factuur akkoord te zijn gegaan. Alsdan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.

16.3 Terzake van terechte klachten is de wederpartij alleen gerechtigd tot opnieuw versturen, of tot (gedeeltelijke) creditering.

16.4 Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

17 Betaling
17.1 Betaling dient als volgt te geschieden, binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enige korting of schuldvergelijking, door middel van storting of overmaking op een door ons aangegeven bankrekening. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

17.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

17.3 De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en de eventueel van toepassing zijnde heffingen. Heffingen, toeslagen, boetes en soortgelijke verhogingen komen te allen tijde voor rekening van wederpartij.

17.4 De facturering zal geschieden als volgt:
100% van de overeengekomen prijs wordt direct na verzending van leads, data, campagne in rekening gebracht. Hiervoor geldt dan de betalingstermijn zoals genoemd in lid 1 van dit artikel.

17.5 De wederpartij is in verzuim door de enkele niet tijdige betaling. Een ingebrekestelling is alsdan niet vereist.

17.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op, tenzij anders wettelijk is geregeld.

17.7 In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, of beslag ten laste van haar wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, of overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,
hebben wij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is en alle nog uit te voeren werkzaamheden/te plaatsen advertenties te staken. Op dit moment worden alle openstaande vorderingen direct opeisbaar, onverminderd onze overige rechten op vergoeding van kosten en/of schade (o.a. winstderving en interest). De wederpartij dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien de hiervoor vermelde omstandigheden zich voordoen, of zich dreigen voor te doen, teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken.

18 Rente en kosten
18.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum over het nog openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1½% per (gedeelte van een) maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

18.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste € 500,= of, zulks ter keuze van CASBO Media, 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

19 Toepasselijk recht
19.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20 Geschillen
20.1 Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland.